RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Gości

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest A&A Prestige Sp. z o.o z/s w Mysłowicach (dalej: „Administrator”).
Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@hoteltrojak.pl, pod numerem telefonu 32 222 50 91 lub pisemnie na adres siedziby: ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice.

2. Państwa dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa przy dokonywaniu rezerwacji/rejestracji pobytu lub od zewnętrznego operatora w związku z dokonaniem przez Państwa rezerwacji z wykorzystaniem portalu rezerwacyjnego takiego jak „booking.com” firmy Booking.com B.V. czy HRS. Zakres otrzymanych danych uzależniony jest od specyfikacji danego portalu oraz rodzaju dokonywanej rezerwacji.

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
– wykonania zawartej z Administratorem umowy lub podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed jej zawarciem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące świadczonych usług noclegowych czy ich rezerwacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości m.in w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych czy podatkowych (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora: prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług, prowadzenia statystyk i opracowywania raportów oraz jeśli okaże się to konieczne w celu ustalenia, obrony i dochodzenia potencjalnych roszczeń, a także monitorowania obiektu (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również w oparciu o udzieloną dobrowolną zgodę w celu i zakresie wynikającym z treści tejże zgody (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Państwa dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, dane osobowe przetwarzane będą do momentu jej wycofania. Dane osób, które dokonały anulowania rezerwacji pobytu (nie doszło do finalizacji umowy) będą usuwane na bieżąco, po zgłoszeniu rezygnacji z pobytu, do dwóch tygodni.

5. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora np. dostawca usług IT, biuro rachunkowe. Odbiorcami danych mogą być dodatkowo: inne upoważnione podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi zewnętrzne czy uczestniczące w realizacji usług w zakresie niezbędnym do realizacji usługi. Dostęp do danych mogą mieć również podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznają Państwo, że przetwarzani odbywa się w sposób niezgodny z prawem.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych o decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym poddawane profilowaniu. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

8. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi noclegowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Trojakowi zwarcie umowy o usługi noclegowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
DOSTĘP DO INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w pełnej wersji na recepcji oraz na naszej stronie internetowej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest A&A Prestige Sp. z o.o z/s w Mysłowicach (dalej: „Administrator”).

2. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@hoteltrojak.pl, pod numerem telefonu 32 222 50 91 lub pisemnie na adres siedziby: ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice.

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
– wykonania zawartej z Administratorem umowy lub podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed jej zawarciem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące umowy, usług, zamówienia czy ich rezerwacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości m.in w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych czy podatkowych (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora: prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług, prowadzenia statystyk i opracowywania raportów oraz jeśli okaże się to konieczne w celu ustalenia, obrony i dochodzenia potencjalnych roszczeń. W innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również w oparciu o udzieloną dobrowolną zgodę w celu i zakresie wynikającym z treści tejże zgody (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Państwa dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, dane osobowe przetwarzane będą do momentu jej wycofania. 

5. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora np. dostawca usług IT, biuro rachunkowe. Odbiorcami danych mogą być dodatkowo: inne upoważnione podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi zewnętrzne czy uczestniczące w realizacji usług w zakresie niezbędnym do realizacji usługi. Dostęp do danych mogą mieć również podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego). W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce : Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznają Państwo, że przetwarzani odbywa się w sposób niezgodny z prawem. 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym poddawane profilowaniu. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest niezbędne dla zawarcia umowy.

 

DOSTĘP DO INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w pełnej wersji w siedzibie Administratora oraz na naszej stronie internetowej.